A 2016/679/EU rendelet (továbbiakban mint GDPR), az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény (továbbiakban mint Info. tv.), illetve az
Adatkezelési Szabályzatunk előírásai alapján a jogi kötelezettségeinknek eleget téve
tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi és az adatkezelési szabályainkról.
Az Ön személyes adatait Társaságunk kezeli:

Név: Balogh-Nagy Krisztina ev.
Székhely: 3231 Gyöngyössolymos Gárdonyi Géza út 41
Adószám: 53175195-1-30
Működési engedélyszám: 439169
ÖVTJ kód: 855901,869003
Oktatási regisztrációs szám: EFR-378334
Telefonszám: 06 30 / 460 – 2604
Honlap: http://munkahelyielsosegelynyujtas.hu
Email: info@munkahelyielsosegelynyujtas.hu
Képviselő: Balogh-Nagy Krisztina
A GDPR 37. Cikke alapján nem vagyunk kötelesek adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006981
Társaságunk a következő tevékenységei során személyes adatok kezelését végzi:

 1. egészségügyi szolgáltatás és elsősegély oktatás
  Az adatkezeléshez szükséges személyes adatok: név, születési hely és idő, munkahely neve
  és címe, kapcsolattartó neve, email címe, adóazonosító jele
  Az adatkezelés jogalapja: szolgáltatási szerződés,
  A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év
  Az adatkezelés címzettje: Képző
 2. Nyilvántartások vezetése
 3. Számú melléklet
  Az Adatkezelő a felnőttképzésről szóló 2013. Évi LXXVII. Törvény 21.§ bekezdése alapján
  köteles a képzésekről adatszolgáltatást nyújtani a Felnőttképzési Adatszolgáltatási
  Rendszerbe.
  A kezelt személyes adatok köre: A felnőttképzési tv (2013.évi LXXVII.tv. 15.§): természetes
  személyazonosító adatok, email cím, adóazonosító jel
  Adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás
  Adatkezelés célja: a jogszabályi kötelezettség teljesítése
  Adatkezelés címzettje: A nyilvántartások vezetésével megbízott munkavállalók
  A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év
 4. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése, számlázás és szállítólevél írása
  Az Adatkezelő a törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli
  a vele szerződésben lévő ügyfelei és munkavállalói adatait. A termékek és a szolgáltatások
  igénybevétele során szállítólevél és számla készül az ügyletről, melyek formai szabályait
  jogszabályok határozzák meg.
  A számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény alapján a Kezelt adatok köre:
 • Gazdasági társaság képviselőjének neve, elérhetősége, adószáma,
 • egyéni vállalkozó: neve, születési hely, idő, anya neve, lakcíme, adószáma,
  Adatkezelés jogalapja: A számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény
  Adatkezelés célja: Az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése
  A személyes adatok tárolásának időtartama: 8 év
  A személyes adatok címzettjei: Az Adatkezelő adózási, könyvelési, bérszámfejtési
  feladatokkal megbízott adatfeldolgozója
 1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat
  Társaságunk email címén, telefonos elérhetőségén vagy ügyfélfogadási időben személyesen is
  lehetősége van az ügyintézésre és panasz benyújtására. A panasz benyújtásáról a
  fogyasztóvédelemről szóló 1997. Évi CLV. Törvény 17/A.§ (4)-(5) bekezdése alapján
  jegyzőkönyv készül, melyben a következő személyes adatok kerülnek rögzítésre:
  Kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, telefonszám, email cím
  Adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség, fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
  Törvény 17/A.§ (1)
  Adatkezelés címzettje: Adatkezelő, panaszos érintett személy
  Adatkezelés célja: a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés
  A kezelt adatok tárolásának időtartama: a panasz elbírálásától számított 5 év
  Ügyfélszolgálati szolgáltatás közben megismert személyes adatok: 1 év

Tájékoztatjuk Önt a jogszabályok által meghatározott személyes adat fogalmáról:

 1. Számú melléklet
  Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
  bármely információ; leggyakrabban: természetes személyazonosító adatok, mint név, cím,
  születési hely, idő stb.
  Az Adatkezelő tevékenységei során érintett személy: munkavállaló, álláskeresési hirdetésre
  jelentkező, érdeklődő, árajánlatot kérő, illetve a hulladék elszállítását igénylő személy.
  Az Ön adatainak kezelése során az Adatvédelmi Szabályzatunkban meghatározott módon,
  illetve a következő alapelvek szerint járunk el:
 • A személyes adatait Ön számára átláthatóan és jogszerűen kezeljük, így pl.: a szerződés
  teljesítése során bármikor betekinthet adatai kezelésébe, továbbá harmadik személy számára,
  illetve külföldre nem továbbítjuk a személyes adatait.
 • A személyes adatokat csak jogszerű, megfelelő jogalappal és meghatározott célból gyűjtjük és
  kezeljük
 • Társaságunk törekszik az adatok pontosságára, a pontatlan adatok azonnali helyesbítésére
  vagy törlésére
 • Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk a személyes adatok biztonságát,
  megakadályozva a jogtalan vagy jogosulatlan kezelést, elvesztést, károsodást vagy
  megsemmisülést.
 • Társaságunk munkavállalói az Ön személyes adatait a szolgáltatás teljesítése érdekében,
  feladataik elvégése során kezelhetik titoktartási kötelezettség terhe mellett.
 • A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti
  Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy
  iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben
  adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

 • Joga van tájékoztatást kérni az általunk kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról,
  jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozóinkról, adatvédelmi incidensekről és az Ön
  adatainak továbbítása esetén annak jogalapjáról, illetve a címzettjéről.
 • Joga van az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítéséhez, kiegészítéséhez
 • Joga van a személyes adatai törlésének kéréséhez, amennyiben a személyes adatkezelést
  jogellenesnek, tévesnek vagy hiányosnak ítéli meg. Az Ön zárolásra, törlésre vonatkozó
  kérelmét a Társaságunk számára írásban, a megadott elérhetőségeken juttathatja el, melyre 15
  napon belül köteles választ adni. Amennyiben kérelmét a Társaságunk elutasítja, kötelesek
  vagyunk indokolással ellátni és a jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatást adni.
 • Társaságunk tájékoztatja Önt a személyes adatainak törléséről, helyesbítéséről vagy
  zárolásáról
 • Tiltakozhat az adatkezelés ellen, melyet az Adatkezelő felé írásban tehet meg. A kérelem
  elbírálásának ideje 15 nap.
 1. Számú melléklet
  Amennyiben Ön bármely döntésünkkel nem ért egyet, illetve amennyiben elmulasztjuk a
  határidőt, a döntés közlésétől, a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön a
  hatósághoz fordulhat.
  Kérjük Önt, hogy mielőtt a hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna panaszával,
  egyeztetés és a gyorsabb ügyintézés érdekében forduljon Társaságunkhoz.
 • Panasza esetén a Hatósághoz fordulhat (Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóság, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-
  1410, E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://naih.hu/
 • A hatóság határozata ellen bírósági felülvizsgálatot kérhet.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Adatkezelő közfeladatot ellátó szervként köteles a közérdekű
adatokat nyilvánosságra hozni és azokhoz hozzáférést biztosítani. Ezek az adatok az
Adatkezelő honlapján megtalálhatóak: www.kommunaljunk.hu
Amennyiben nem talál valamely közérdekű adatot, úgy Társaságunk felé joga van annak
kiadásához fordulni, mely kérelmét 15 napon belül kötelesek vagyunk elbírálni.
Kérjük, hogy a szolgáltatásunk akadálymentesítése érdekében ügyeljen adatai pontosságára,
helyességére és valódiságára!

Adatvédelmi tájékozatató